Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Productomschrijving

   Acti Zwembad Filter Reiniger-Ontkalker 5L

   Gekleurde vloeistof. Zuivert en ontkalkt zandfilters en diatomeeëndoeken.

   Gebruiksaanwijzing
   Zandfilter
   Hoewel lastiger is de beste methode om het product rechtstreeks in het open filter op het zand te gieten nadat het waterniveau op het zandniveau is gebracht.
   Laat minimaal 1 uur inwerken.
   Contraspoel het filter en spoel vervolgens uit.

   Breng het product stroomopwaarts van het filter (skimmer, kanaal of voorfilter).
   Zet vervolgens de filtering een aantal seconden op de stand “Spoelen ” om het product te verdelen in het filter, totdat de kleuring zichtbaar wordt in het filter zichtglas.
   Laat minimaal een halve dag of een nacht inwerken.
   Backwash en spoel het filter overvloedig tot de kleuring volledig verdwenen is.

   Filter met patroon of diatomee
   Los FILTERREINIGER op in een bak waarin de doeken, steunen of patronen kunnen worden ondergedompeld. Gebruik 1 liter per 10 liter water.
   Laat minimaal 1 uur inwerken, borstel af en spoel de elementen vervolgens onder lopend water

   Dosering
   1 liter per 75 kg zand voor privézwembaden, bij een “snel” zandfilter.
   1 liter per 100 kg zand voor openbare zwembaden, het filter is “langzaam”.


   Verpakking
   Fles van 1 l of 5 l.

   Veiligheidsinstructies

   Pictogram milieu

      GHS07      

   Signaalwoord :
   GEVAAR
   Productidentificaties :
   017-002-01-X ZOUTZUUR
   015-011-00-6 FOSFORZUUR
   ALCOOL (C10) ÉTHOXYLÉ POLYMERE
   607-001-00-0 FORMIAATZUUR

   Aanvullende etikettering :
   EUH208 Bevat BUT-2-YN-1,4-DIOL. Kan een allergische reactie veroorzaken.

   Gevarenaanduidingen :
   H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

   Algemene voorzorgsmaatregelen :
   P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
   P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
   P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.

   Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Preventie :
   P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
   P264 Na het werken met dit product ... grondig wassen.
   P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

   Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Reactie :
   P301 + P330 + P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken.
   P303 + P361 + P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen (of afdouchen).
   P304 + P340 NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
   P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten;
   contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen.
   P321 Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
   P363 Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
   Voorzorgsmaatregelen i.v.m. Opslag :
   P405 Achter slot bewaren.

   Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad

   Acti Zwembad Filter Reiniger-Ontkalker 5L
   24,95
   Acti Zwembad Filter Reiniger-Ontkalker 5L
   Acti Zwembad Filter Reiniger-Ontkalker 5L
   2-4 werkdagen levertijd
   Toevoegen aan winkelwagen

   Recent bekeken

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »