Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Productomschrijving

   Melpool Chloorgranulaat 63 chloorshock 5 kg


   snel oplossend zwembad chloorgranulaat organisch

   63% en in 5kg verpakking

   Melpool chloor granulaat 55 % is een snel oplossend gestabiliseerd / organisch en gehydrateerd desinfectiemiddel in granulaatvorm.
   Cloor granulaat is bestemd voor shock chlorering en als continu desinfectiemiddel in zowel hard als zacht water.  

   Lees vóór het gebruik eerst het etiket en de productinformatie.
   Bij shoc chlorering of aanwezigheid van algen: ca. 100 g per 10 m³ water toevoegen.
   Melpool chloor shock chloorgranulaat is van een hoge kwaliteit.
   Het chloor granulaat is gestabiliseerd wat wil zeggen dat het minder snel vervliegt ( uit gast ) door invloed van de UV straling van de zon.
   Hierdoor werkt het beter dan anorganisch chloorgranulaat doordat het een langzamere dosering aan het zwembadwater geeft.

   Veiligheidsinstructies

      GHS07          GHS09

   Gevarenaanduidingen:
   H302 Schadelijk bij inslikken.
   H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
   H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
   H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.


   Veiligheidsaanbevelingen:
   P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
   P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
   P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
   P261 Inademing van stof vermijden.
   P273 Voorkom lozing in het milieu.

   Veiligheidsaanbevelingen:
   P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats-
   bescherming dragen.
   P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
   P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
   P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt.
   P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.

   Aanvullende gevareninformatie:
   EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.
   Tastbare gevarenaanduiding ja

   Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad

   Alternatieven

   Bekijk hier de gerelateerde producten

   Melpool Chloorgranulaat 63 chloorshock 5 kg
   92,50
   Melpool Chloorgranulaat 63 chloorshock 5 kg
   Melpool Chloorgranulaat 55 chloorshock 5 kg
   2-4 werkdagen levertijd
   Toevoegen aan winkelwagen

   Recent bekeken

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »