Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Productomschrijving

   Interline Mini Chloortabs / Chloortabletten 2,7 Grams - 180 stuks

   Te gebruiken in combinatie met Aqua Kristal. Dit zijn kleine, sneloplossende chloortabletjes van 2,7 gram per stuk voor desinfectie van het water in je zwembad, jacuzzi, spa of hottub (mits de hottub tegen chloor kan).  Eén tablet verhoogt het chloorgehalte van 1.000 liter water met ongeveer 1,5 ppm.

   Zwembadchloor van Interline is van zeer hoge kwaliteit. Het is gestabiliseerd waardoor het minder snel vervliegt door invloed van de zon en het beter werkt door een langzamere afgifte.

   Volg de instructies op de verpakking en in de Aqua Kristal handleiding. Lees op de verpakking ook de veiligheidsvoorschriften en het wettelijk gebruiksvoorschrift.

   Inhoud: 2,7 grams tabletten, 180 stuks totaal

   Let op: Gebruik geen chloor in een hottub tenzij u er zeker van bent dat het wel kan.

   Veiligheidsinstructies

   Gevarenaanduidingen:
   H302 Schadelijk bij inslikken.
   H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
   H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
   H410 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
   Veiligheidsaanbevelingen
   P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking
   houden.
   P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
   P103 Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
   P261 Inademing van stof vermijden.
   P273 Voorkom lozing in het milieu

   Veiligheidsaanbevelingen:
   P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaats/bescherming dragen.
   P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken.
   P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
   P304+P340 NA INADEMING: in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het
   ademen vergemakkelijkt.
   P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
   P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
   Aanvullende gevareninformatie
   EUH031 Vormt giftig gas in contact met zuren.
   Tastbare gevarenaanduiding ja

   Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad

   Alternatieven

   Bekijk hier de gerelateerde producten

   Interline Mini Chloortabs / Chloortabletten 2,7 Grams
   12,95
   Interline Mini Chloortabs / Chloortabletten 2,7 Grams
   Mini Chloortabs / Chloortabletten 2,7 Grams
   2-4 werkdagen levertijd
   Toevoegen aan winkelwagen

   Recent bekeken

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »