Klantenservice
0
Sluiten

Categorieën

Filters

   Productomschrijving

   HTH Chloor Granulaat / Chloorshock 2.0kg

    

   Droog chloorgranulaat - Niet gestabiliseerd chloor

   • Werkzaam bestanddeel: 68% actief chloor, minstens 65% in de vorm van calciumhypochloriet
   • Shockbehandeling: Verhoogt snel het chloorgehalte met het oog op onweer of een groot aantal zwembadgebruikers
   • Permanente chlorering voor het vernietigen van bacteriën, virussen, schimmels en algen in zwembaden voor collectief gebruik
   • Snel oplossend granulaat
   • Volledig vrij van cyanuurzuur (UV- stabilisator)
   • Te gebruiken bij elk filtersysteem
   • Stabiliteit van het product is verzekerd als het is opgeslagen in een droge plaats bij temperaturen lager dan 40°C.
   • De HTH chloorproducten zijn goedgekeurd door het Ministerie van Volksgezondheid en hebben een goedkeuringsnummer 8586 B voor gebruik in openbare en privé zwembaden

   HTH Chloor granulaat is het ideale product voor het “shocken” van uw zwembadwater. Dit kan nodig zijn bij zeer warm weer, bij troebel water na een onweerbui of als uw zwembad water groen is door algenvorming. De chloorkorrels zijn een chloorbehandeling tegen bacteriën, virussen, fungicide en algen in publieke – en privé zwembaden.
   OPGELET: dit product nooit gebruiken in combinatie met andere producten. Kan gevaarlijke gassen

   Gebruiksaanwijzing:

   Privé zwembad
   Bij het begin van het zwemseizoen of bij groen zwembadwater, ongeveer 150 gram per 10 m³ water na aanpassing van de pH tussen 7.0 en 7.2.

   Eerst het HTH granulaat oplossen in 10 liter water en direct in het zwembad gieten, of in de skimmers. Wees er zeker van dat er geen andere chemische producten of organisch chloor aanwezig is.

   Openbaar Zwembad
   Wanneer u gebruik maakt van een chemische tank en doseerpomp, los 1 tot 1,5 kg HTH granulaat op per 100 liter water. De dagelijkse dosering is tussen 0,5 en 1 kg voor 100 m³ en is afhankelijk van de bezetting van het zwembad of blootstelling aan het zonlicht en verontreinigingen door glijbanen, stroomversnellingen etc.

   Veiligheidsinstructies

   GHS03             GHS05              GHS09            GHS07

   Signaalwoord Gevaar
   H272 Kan brand versterken; brandstof.
   H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
   H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
   H302 Schadelijk bij opname door de mond.
   H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

   Gevaaraanduidende ingrediënten voor de etikettering:
   Calciumhypochloriet

   Gevarenaanduidingen:
   H272 Kan brand versterken; brandstof.
   H302+EUH031 Schadelijk bij opname door de mond. Bij contact met zuren komt giftig gas vrij.
   H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
   H335 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
   H400 Zeer giftig voor in het water levende organismen.
   Waarschuwing! Niet gebruiken in combinatie met andere producten. Kan gevaarlijke gassen vrijgeven (chloor).

   Voorzorgsadvies:
   P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de productverpakking of het etiket bij de hand houden.
   P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
   P103 Lees het etiket voor gebruik.
   P210 Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
   P220 Uit de buurt van kleding/brandbare materialen houden/opslaan.
   P221 Neem alle voorzorgsmaatregelen om vermenging met brandbare materialen te voorkomen.
   P260 Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
   P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
   P264 Grondig wassen na gebruik.
   P270 Niet eten, drinken of roken tijdens het hanteren van dit product.
   P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
   P273 Voorkom lozing in het milieu.
   P280 Draag beschermende handschoenen / beschermende kleding/ oogbescherming/ gelaatbescherming.
   P301+P312 NA INSLIKKEN: Bel een ANTIGIFCENTRUM of een arts als u zich onwel voelt.
   P301+P330+P331 NA INSLIKKEN: mond spoelen. GEEN braken opwekken.
   P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid afspoelen met water/douchen.
   P304+P340 NA INADEMING: Breng het slachtoffer in de frisse lucht en laat het rusten in een houding waar comfortabel kan ademen.
   P305+P351+P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Verwijder de contactlenzen als het slachtoffer ze draagt en als ze gemakkelijk kunnen worden verwijderd. Ga door met spoelen.                                                                                                P310 Bel onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts.
   P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
   P330 Mond spoelen.
   P363 Was verontreinigde kleding voor hergebruik.
   P370+P378 In geval van brand: Blus gebruiken: Water.
   P391 Verzamel het gemorste product.
   P403+P233 Opslaan in een goed geventileerde ruimte. Houd de container goed gesloten.
   P405 P501 Achter slot en grendel bewaren.
   Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale voorschriften.

   Klik hier voor het veiligheidsinformatieblad

   Alternatieven

   Bekijk hier de gerelateerde producten

   HTH Chloor Granulaat / Chloorshock 2.0kg
   29,95
   HTH Chloor Granulaat / Chloorshock 2.0kg
   HTH Chloor Granulaat / Chloorshock 2.0kg
   2-4 werkdagen levertijd
   Toevoegen aan winkelwagen

   Recent bekeken

   Vergelijk 0

   Voeg nog een product toe (max. 5)

   Start vergelijking

   Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »